Fakturering och kodning för audiologitjänster - American Academy of Audiology (2023)

Innehållet i följande Medicare FAQs sammanställdes i samarbete medAkademin för doktorer i audiologi (ADA), denAmerican Academy of Audiology (Akademin) ochAmerican Speech-Language-Hearing Association (ASHA)

Fråga och svar

 • Vad är en ICD-kod?
 • Vilken ICD-kod rapporterar du när resultaten är normala?
 • Vad är en CPT-kod?
 • Vilka är några allmänna principer för korrekt kodning och fakturering för pediatriska tester?
 • Vad är CPT-kod 92547 (Användning av vertikala elektroder)?
 • Hur indikerar jag att jag endast utförde ensidiga tester?
 • Vilka är de specifika kraven vid utförande och fakturering för otoakustiska utsläpp (OAE)?
 • Måste både ipsilaterala och kontralaterala akustiska reflextrösklar erhållas för att fakturera CPT-koderna 92568, 92550 och 92570?
 • Vilken kod kan jag använda för att fakturera för tal-i-brus-testning (t.ex. QuickSIN, HINT, BKB-SIN)?
 • Vilken CPT-kod ska jag använda för att rapportera vestibulära framkallade myogena potentialer (VEMP)?

Vad är en ICD-kod?

ICD-koderna (International Classification of Diseases) är numeriska eller alfanumeriska koder som används för att klassificera en diagnos. ICD-CM (Clinical Modification) är den version av ICD som används i USA.

USA övergick från ICD-9-CM (9th Revision) i oktober 2015 och använder för närvarande ICD-10-CM (10th Revision).

Vilken ICD-kod rapporterar du när resultaten är normala?

Kodning för diagnostiska tester bör överensstämma med följande riktlinjer:

 • Kod för resultatet av det diagnostiska testet.
 • Vid ett normalt resultat skulle nästa val vara att välja en diagnoskod som återspeglar anledningen till remissen och/eller den chef som framför klagomålet.
 • Det är bra att inkludera andra sekundära diagnoskoder som hjälper till att måla en tydlig klinisk bild av varför testet/testen utförs.

Vad är en CPT-kod?

Aktuell procedurterminologi(CPT®)-koder (utvecklade och underhållna av American Medical Association) är femsiffriga koder som betecknar ett distinkt test eller terapeutisk procedur. Varje kod har en beskrivning av proceduren eller gruppen av procedurer som ingår i koden. Procedurerna som ingår i beskrivningen används för att bedöma värdet av den koden.

Vilka är några allmänna principer för korrekt kodning och fakturering för pediatriska tester?

 • Välj den CPT-kod som bäst representerar den procedur som utfördes. Med andra ord, vilken typ av testteknik användes för att få dina kliniska fynd?
 • De flesta audiologi CPT-koder (med undantag för VRA) värderas baserat på proceduren som utförs på båda öronen. Om du utför testet på ett öra kan det vara lämpligt att använda en reducerad servicemodifierare (-52) för att indikera att hela proceduren inte slutfördes.
 • Allmänna kodningsinstruktioner indikerar att det ibland kan vara lämpligt att lägga till modifierare till tjänster som faktureras för ett anspråk.
  • De-52modifierare kan användas för reducerade tjänster (t.ex. unilateral testning i motsats till bilateral testning).
  • De-22modifierare kan användas när avsevärt utökade tjänster tillhandahålls som kan kräva ytterligare utrustning (t.ex. Auditory Steady State Response utöver Auditory Brainstem Response-testning).
  • Var medveten om att vissa betalare, inklusive många statliga Medicaid-program, inte godkänner alla modifierare. I dessa fall kan inkludering av en modifierare med en kod försena den korrekta behandlingen av anspråket. Om du använder modifierare ofta för en viss tjänst är det bäst att kontrollera betalarens betalningspolicy.

Dokumentation i patientens journal ska styrka anledningen till att testet genomfördes och anledningen till att särskilda koder faktureras. Betalare kan neka betalning om dokumentation saknas eller inte stämmer överens med de fakturerade koderna.

Vad är CPT-kod 92547 (Användning av vertikala elektroder)?

Denna tilläggskod har historiskt använts för användning avelektrodernär man utför elektronystagmografi (ENG). CPT-kod 92547 ska endast användas för ENG.

Det föreslås att du rådgör med kommersiella betalare om deras vägledning med videonystagmografi (VNG) och vertikalkanaleftersom elektroder inte används med VNG. För användning av vertikala elektroder, vänligen konsultera betalarens vägledning om antalet tillåtna enheter. Antalet enheter kan variera från en enhet per servicedatum till en enhet för varje test för vilket elektroderna användes.

Hur indikerar jag att jag endast utförde ensidiga tester?

Som anges i handboken för Current Procedural Terminology (CPT) inkluderar de audiologiska funktionstesten (koderna 92550 till 92700) testning av båda öronen. Om endast ett öra i stället för två öron testas, bör -52-modifieraren (Reduced Services) användas.

Det enda undantaget från detta hänför sig till användningen av 92601-92604, som involverar postoperativ analys, anpassning och justeringar av ett cochleaimplantat. Med tanke på att denna kod beskrivs i singularapplikationen, skulle denna kod isolerat vara otillräcklig för att hantera analys, anpassning och justeringar av en bilateral cochleaimplantation. Under dessa omständigheter, där bilaterala cochleaimplantat är anpassade och hanteras, rekommenderar vi att en -22-modifierare (Ovanlig procedurtjänst) läggs till den tillämpliga koden 92601-92604 och att nödvändig dokumentation skickas in med anspråket. Denna dokumentation bör beskriva vad som skiljer en singular cochleaimplantatpassning/ommappning från en bilateral cochleaimplantatpassning/ommappning och den bör ta upp eventuell ytterligare tid, utrustning, personal etc. som krävs. Vissa betalare kan kräva att RT-modifieraren indikerar höger öra och LT-modifieraren för att indikera vänster öra när det finns bilaterala cochleaimplantat.

Vilka är de specifika kraven vid utförande och fakturering för otoakustiska utsläpp (OAE)?

Otoakustiska utsläpp är inte berättigade i varje testscenario. Dokumentationen ska styrka behovet av service.

CPT-kod92587, distorsionsprodukt-OAEs (DPOAEs) eller transient evoked OAEs (TEOAEs), begränsad utvärdering (för att bekräfta närvaron eller frånvaron av hörselstörningar, 3-6 frekvenser), med tolkning och rapport, ska användas vid testning av TEOAEs och/eller DPOAES . Proceduren innebär att man testar 3-11 diskreta frekvenser (dvs. 3-11 frekvenser per öra) i båda högerochvänster öron. Tolkningen kan inte bara vara en "godkänd/underkänd" utan måste i stället tydligt dokumentera de öron- och frekvensspecifika testresultaten. Den reducerade servicemodifieraren indikeras om endast ett öra testas.

CPT-kod92588, Omfattande diagnostisk utvärdering (cochlea kartläggning, minst 12 frekvenser), med rapporten, är ett mer omfattande OAE-test som involverar minst 12 frekvenser i höger öra och 12 i det vänstra och tolkningen av testet och rapporten i patientens journal. Upplösningstestning med högre frekvens rekommenderas för tillämpningar som kräver större känslighet för subtila förändringar i cochleafunktionen. Detta inkluderar, men är inte begränsat till, utvärdering av ototoxicitet (baslinje och övervakning), hörselkonservering, utvärdering av tinnitus, utvärdering av ärftlig hörselnedsättning, övervakning av återhämtning från plötslig hörselnedsättning och utvärdering av lesionsställe.Se även: Vanliga frågor om CPT-kodning för otoakustiska utsläpp

Måste både ipsilaterala och kontralaterala akustiska reflextrösklar erhållas för att fakturera CPT-koderna 92568, 92550 och 92570?

Ja. För att på lämpligt sätt fakturera för akustisk reflextestning måste audionomen utföra både kontralaterala och ipsilaterala reflexer. Om du bara utför ipsilaterala reflexer måste du lägga till -52-modifieraren för att indikera minskad service. En modifierare med reducerade tjänster krävs inte för ofullständiga stimulusfrekvenser, så länge det finns en kombination av de fyra testvillkoren som är nödvändiga för att få den fullständiga diagnostiska informationen. Men om ett eller flera av testvillkoren inte utförs (t.ex. två kontralaterala simuleringar och en ipsilateral stimulering eller endast två kontralaterala stimuleringar), använd modifierare 52,Minskade tjänster,skulle vara lämpligt att ange att grundprotokollet för proceduren inte har ändrats, men att hela proceduren inte har utförts. (CPT-assistent, juni 2009).

En ipsilateral akustisk reflexscreening vid 1000 Hz uppfyller inte kodningskriterierna för 92568, eftersom protokollet för denna procedur kräver att man erhåller tröskelnivån för den akustiska reflexen och inte bara observerar närvaron eller frånvaron av en akustisk reflex på en enda intensitetsnivå.

Vilken kod kan jag använda för att fakturera för tal-i-brus-testning (t.ex. QuickSIN, HINT, BKB-SIN)?

Tal-i-brus-testning kan inkluderas i Comprehensive Audiological Evaluation (92557) eller som en del av Speech Audiometry with Speech Recognition (92556) utvärdering. Alternativt kan det faktureras som en onoterad otorhinolaryngologisk procedurkod 92700, med dokumentation och förklaring av proceduren. Audiologer bör konsultera betalarens riktlinjer för att skicka in den olistade koden.

CPT-kod 92700 ska inte lämnas in till Medicare om den används som en prediktor för hörapparatens prestanda vid buller.

Testning av tal i brus bör inte faktureras som ett filtrerat taltest (92571), eftersom den här koden är en komponent i en omfattande central auditiv bearbetningsutvärdering och eftersom filtrerat tal INTE är ett tal-i-brus-test.

Vilken CPT-kod ska jag använda för att rapportera vestibulära framkallade myogena potentialer (VEMP)?

Faktureringskoderna ändrades från och med 1 januari 2021, så den gemensamma vägledningen som utvecklats av ADA, ASHA och Academy för denna fråga är inte längre aktuell information. För uppdaterad information om fakturering för VEMP:er, se följandeJanuari/februari Audiologi idag artikel.

FAQs

Is audiology a dying profession? ›

The Bureau of Labor Statistics projects 10.4% employment growth for audiologists between 2021 and 2031.

What is the CPT code for hearing aid consultation? ›

Hearing aid examination and selection should be coded using 92590 (monaural), 92591 (binaural), or V5010. Fitting, orientation, and checking of a hearing aid are reported using Health Care Common Procedure Code System (HCPCS) code V5011.

How do you become a fellow of American Academy of Audiology? ›

Fellow - $330 Annually

State licensure or proof of 350 clock hours of supervised clinical practicum along with successful completion of a national exam in audiology.

What is the CPT code for audiogram? ›

CPT® Code 92556 - Audiologic Function Tests - Codify by AAPC. Join AAPC!

What is the best audiologist salary? ›

Audiologists made a median salary of $78,950 in 2021. The best-paid 25% made $99,340 that year, while the lowest-paid 25% made $71,390.

What is the highest audiologist salary? ›

Audiologist Salary in California
PercentileSalaryLast Updated
25th Percentile Audiologist Salary$92,236May 25, 2023
50th Percentile Audiologist Salary$100,198May 25, 2023
75th Percentile Audiologist Salary$109,404May 25, 2023
90th Percentile Audiologist Salary$117,785May 25, 2023
1 more row

Can audiologist bill E&M codes? ›

Common codes to be considered by the audiologist in the E/M code system are 99201 through 99203 and 99211 through 99213. We are going to talk about these codes a little later on in the presentation. You want to avoid 99204, 99205, 99214 and 99215 as they are inappropriate for audiologists to utilize.

Can an audiologist bill 92507? ›

Only a speech-language pathologist can bill using CPT code 92507. Even though this code includes treatment of auditory processing disorders, audiologists cannot bill this code, according to AMA guidelines.

What is the difference between CPT 92551 and 92552? ›

Medical billing companies for audiology practices have long struggled over when to use the cpt codes 92552 versus 92551. 92551 means: screening test, pure tone, air only. 92552 means, pure tone audiometry (threshold); air only.

What is an Audiology degree called? ›

In the United States, audiologists must receive a Doctor of Audiology degree (Au. D.). These degrees are typically three-year master's level programs, following a Bachelor's Degree, which includes didactic and clinical instructions, as well as an externship, similar to a medical residency. After an Au.

What is F-AAA in Audiology? ›

F-AAA – Someone who has these credentials is a Fellow of the American Academy of Audiology. The American Academy of Audiology is the largest organization for Audiologists.

What is the difference between a CCC A and an AuD? ›

You might have noticed that there are several abbreviations used for audiologists: AuD this is a Doctor of Audiology, CCC-A, which is a certificate of clinical competence in audiology. M.S.P.A this is a master's of speech pathology and audiology.

What is the CPT code for speech sound evaluation? ›

A speech sound production evaluation (CPT 92522) is already included as a part of CPT 92523 (speech sound production evaluation with language evaluation).

Which state pays audiologists the most? ›

Geographic profile for Audiologists:
StateEmployment (1)Hourly mean wage
California1,260$ 52.79
New York1,010$ 40.27
Texas1,010$ 32.30
Illinois870$ 41.68
1 more row
Apr 25, 2023

What are the disadvantages of an audiologist? ›

Cons of Audiology
 • Long length and high cost of education. Becoming an audiologist takes many years of education—and lots of money. ...
 • Conditions of the ear can be delicate to diagnose and treat. ...
 • Working with very young children or the very elderly.

Can audiologist make 6 figures? ›

Depending on their place of employment and geographical location, a doctor of Audiology can earn anywhere from $60,000 to $200,000 a year.

What is the best city for audiologists? ›

The best city in America for audiologists with the highest pay is Redwood City, CA. Audiologists in Anchorage make the most money. Fairbanks and Juneau are other high paying cities for audiologists. An audiologist will most commonly be promoted to clinical audiologist.

What is the average age of an audiologist? ›

The average age of an employed audiologist is 43 years old.

Is audiology a low stress job? ›

Audiology is often listed as a low-stress profession, which is a great thing for recruitment but it is limited in usefulness as the profession addresses current challenges and evolves over time.

How are audiologists classified under Medicare? ›

Medicare part B is what is most common in audiology, which is outpatient or physician services, or diagnostic services outside the inpatient/hospital arena.

Will Medicare pay for a visit to an audiologist? ›

Medicare covers diagnostic exams with an audiologist when a physician, clinical nurse specialist, nurse practitioner, physician's assistant or other eligible provider refers you to determine appropriate medical or surgical treatment of hearing loss or a hearing-related problem.

Do audiologists make medical diagnoses? ›

Audiologists are experts who can help to prevent, diagnose, and treat hearing and balance disorders for people of all ages.

Can audiologist write prescription for hearing aid? ›

Audiologists do not perform surgery, and do not prescribe medications (prescription drugs). They may recommend over-the-counter medications. In Pennsylvania, anyone who has registered as a “Hearing Aid Fitter” (dealer) with the state may legally sell hearing aids.

Is an audiologist the same as a speech therapist? ›

Audiologists are specialized doctors who test, diagnose, treat, and work to prevent hearing and balance problems. Speech pathologists deal with the mechanics of speech and related issues in the vocal tract, including issues that create problems chewing and swallowing properly.

Can an audiologist diagnose auditory processing disorder? ›

Auditory Processing Disorder, also referred to as Central Auditory Processing Disorder (CAPD), can occur in both children and adults. It can only be tested for and diagnosed by an audiologist.

Will Medicare pay for 92551? ›

Also, as you mentioned, Medicare does not cover 92551, because it is a screening test for which the law does not provide Medicare coverage.

What are the two types of hearing test? ›

What are the types of hearing tests?
 • Pure-tone testing: This common hearing test finds the quietest volume you can hear at each pitch. ...
 • Bone conduction testing: This test is used to see if you have wax or fluid blocking your outer ear or middle ear, or if hearing loss is present in the sensory cells of hearing.
Aug 30, 2022

What is the difference between a hearing screening and a diagnostic hearing test? ›

There is a notable difference between screening hearing and having a complete or comprehensive evaluation. A screening will assist in deciding whether or not further testing is needed. A complete evaluation allows for making a diagnosis. An Audiologist will customize the evaluation as each set of ears is unique.

What are 3 important qualities to have for an audiologist? ›

What Qualities Should You Look for in an Audiologist?
 • Fantastic patience. An excellent audiologist will be able to display fantastic patience when treating you. ...
 • Brilliant problem-solving skills. ...
 • Wonderful communication. ...
 • Terrific time management. ...
 • A friendly and empathetic demeanor.
Feb 20, 2019

When did audiology require a doctorate? ›

In 1995, ASHA recommended a doctoral degree for entry level to practice Audiology (not necessarily the Au.

What does CCC A mean in audiology? ›

Being "certified" means holding the ASHA Certificate of Clinical Competence (CCC), a nationally recognized professional credential that represents a level of excellence in the field of Audiology (CCC-A) or Speech-Language Pathology (CCC-SLP).

How do you pass an audiology test? ›

But you do need to take a few steps to get prepared.
 1. List medications and key medical events. The audiologist will take a medical history before examining your ears or testing your hearing. ...
 2. Grab a friend. It's important to bring along a family member or friend. ...
 3. Clean your ears. ...
 4. Avoid loud noises. ...
 5. Don't go sick.
Jun 19, 2017

What is the 60 60 rule audiology? ›

The idea behind the 60-60 rule is to only turn your music to 60 percent of its total volume level and listen to it for no more than 60 minutes per day. Noise-canceling headphones can be safer than earbuds because they reduce exterior sounds that may cause you to turn up the volume past safe levels.

What is the most comfortable level audiology? ›

Uses. Traditionally, MCL has been defined as the hearing level (HL) at which speech is most comfortably loud (Martin, 1994). The MCL has also been regarded as the level at or near which a patient's speech-recognition ability is at its maximum (Brandy, 2002; Shapiro, 1975; Yantis, Millin, & Shapiro, 1966).

What do the letters CCC stand for? ›

1. abbreviation. Civilian Conservation Corps: the former U.S. federal agency (1933–1943), organized to utilize the nation's unemployed youth by building roads, planting trees, improving parks, etc. Commodity Credit Corporation. continuous chest compressions: a form of cardiopulmonary resuscitation.

What does AuD stand for in college? ›

Clinical doctoral degree programs (AuD) are designed to prepare students with a strong background in the scientific basis of audiology, evidence-based practice, and clinical competencies. American Academy of Audiology Statement (1991)

What is a certificate of clinical competence CCC? ›

The Certificate of Clinical Competence for Speech-Language-Pathologists (CCC-SLP) is the American Speech-Language-Hearing Association's (ASHA) certification open_in_new for speech-language pathologists. The certification is used to set the licensure requirements for speech-language pathologists in most states.

Is there a future for audiologists? ›

Employment of audiologists is projected to grow 10 percent from 2021 to 2031, faster than the average for all occupations. About 800 openings for audiologists are projected each year, on average, over the decade.

What is the future of audiologist? ›

The future of audiology is likely to be defined by the changing use of technology utilized by our aging patients. The rapid expansion of technology in the last five years has allowed patients and professionals to interact and provide patient care without being in the same location.

What are the disadvantages of being an audiologist? ›

Cons of Audiology
 • Long length and high cost of education. Becoming an audiologist takes many years of education—and lots of money. ...
 • Conditions of the ear can be delicate to diagnose and treat. ...
 • Working with very young children or the very elderly.

Where do audiologists make the most money? ›

Geographic profile for Audiologists:
StateEmployment (1)Hourly mean wage
California1,260$ 52.79
New York1,010$ 40.27
Texas1,010$ 32.30
Illinois870$ 41.68
1 more row
Apr 25, 2023

How stressful is being an audiologist? ›

Out of more than 200 careers surveyed, audiology is listed as 2018's third least-stressful job in an annual survey conducted by CareerCast.com, an online job-posting and career advice site.

Can an audiologist be deaf? ›

I've had more than one person ask, “Can you even be an audiologist with a hearing loss?” The short answer? Yes. Hearing loss alone is not a limiting factor and should never prevent someone from achieving their dream job.

What is the daily life of an audiologist? ›

Assess and treat patients with central auditory processing disorders. Design and implement hearing conservation programs. Supervise and conduct newborn hearing screenings. Recommend, dispense, fit and program hearing aids and assistive listening devices.

Why would someone want to be an audiologist? ›

As an audiologist, you'll be helping people overcome hearing problems that have been hindering certain aspects of their lives. You might even be offering them a chance to enjoy some of the things they've been missing out on. Hearing is important to people, and helping people to hear better can be especially rewarding.

What is the lowest salary for Audiologist? ›

Audiologist Salary
PercentileSalaryLocation
10th Percentile Audiologist Salary$77,052US
25th Percentile Audiologist Salary$83,623US
50th Percentile Audiologist Salary$90,841US
75th Percentile Audiologist Salary$99,187US
1 more row

Do audiologists need math? ›

Typical Prerequisites for audiology programs include these courses (must be completed with a “C” grade or higher): 1 year of English. 1 year of college math or calculus (preferred) 1 course in statistics.

What is the personality of an audiologist? ›

Audiologists tend to be predominantly investigative individuals, which means that they are quite inquisitive and curious people that often like to spend time alone with their thoughts. They also tend to be social, meaning that they thrive in situations where they can interact with, persuade, or help people.

Is becoming an audiologist hard? ›

How hard is it to become an audiologist? To become an audiologist, you have to go through a long period of education that culminates with a Doctor of Audiology degree, before going on to pass a rigorous national test and meeting strong state requirements for licensure.

References

Top Articles
Latest Posts
Article information

Author: Edmund Hettinger DC

Last Updated: 08/24/2023

Views: 5341

Rating: 4.8 / 5 (58 voted)

Reviews: 89% of readers found this page helpful

Author information

Name: Edmund Hettinger DC

Birthday: 1994-08-17

Address: 2033 Gerhold Pine, Port Jocelyn, VA 12101-5654

Phone: +8524399971620

Job: Central Manufacturing Supervisor

Hobby: Jogging, Metalworking, Tai chi, Shopping, Puzzles, Rock climbing, Crocheting

Introduction: My name is Edmund Hettinger DC, I am a adventurous, colorful, gifted, determined, precious, open, colorful person who loves writing and wants to share my knowledge and understanding with you.